24. Seminář Ju Jitsu - Mírov
Jméno: 085 Jméno: 086 - Petr Foltýn Jméno: 087 Jméno: 088
thn00085.jpg thn00086.jpg thn00087.jpg thn00088.jpg
Jméno: 089 Jméno: 090 Jméno: 091 Jméno: 092
thn00089.jpg thn00090.jpg thn00091.jpg thn00092.jpg
Jméno: 093 - Sifu Tomáš Lapka (ležící-spící) Jméno: 094 Jméno: 095 Jméno: 096
thn00093.jpg thn00094.jpg thn00095.jpg thn00096.jpg
Copyright (c) 2007 ABU Ostrava