SYSTEMA v ABU Ostrava

První setkání s „rukopáškou“ mi zprostředkoval Alexander V. RYABOV, který od r. 1991 do ČR přijížděl na několikaměsíční stáže. Přestože jeho výuka byla zprvu deklarovaná jako „zdravotní cvičení a tai-chi“, většina individuálních cvičení na uvolnění těla, koordinaci pohybů, rovnováhu těla, ale i párové či skupinová cvičení na rozvoj reakce, palpační vnímavosti, nekladení odporu atd. dala jednoznačně tušit návaznost na „rukopášnyj boj“.

Díky úzké osobní vazbě s Ing. Luďkem PRUDKÝM – tehdy již oficiálně jmenovaným osobním žákem A.V. Ryabova – se podařilo upevnit kontakt s p. Ryabovem natolik, že tento přijel do Ostravy jako lektor „Letní školy bojových umění“, pořádané ve dnech 24. –27. 6. 1994 v areálu kolejí VŠB Ostrava-Poruba. Zúčastnilo se tehdy přes 100 cvičících z ČR a SR. V přímé návaznosti na tuto akci mne pozval p. Ryabov na uzavřený seminář, který proběhl 12.-14.srpna 1994 v Kroměříži s omezených počten 12 osob.
Veškeré informace, základní dovednosti a metodické podněty získané během setkání s p. Ryabovem a dalších laskavých konzultací Ing. Prudkého, byly urychleně a s patřičnou pozorností zakomponovány do lekcí skupiny ZEN.

Lze tedy říci, že od září 1994 se principy SYSTEMY, stejně jako mnohá průpravná cvičení, staly nedílnou součásti výukového programu ABU Ostrava.

V říjnu 2000 začal lekce tai-chi navštěvovat ruský homeopat MUDr. Jurij A. VOLGAPKIN, jenž svoji odbornou poradenskou praxi provozoval v Ostravě v letech 1999-2006.
Při osobním rozhovoru s ním vyšlo najevo, že v Rusku dlouhodobě praktikuje bojové umění „ruskij stil“ pod vedením instruktorů A.A. Kadočnikova a pravidelně se účastní seminářů osobně vedených touto významnou autoritou.
Společná individuální cvičení a konzultace s p. Volgapkinem, stejně jako poskytnuté výukové materiály byly dalším významným zdrojem poznání principů ruského boj. umění.
Tyto poznatky byly okamžitě promítnuty do tréninkových plánů skupiny ZEN v ABU Ostrava.

21. března 2006 se mistr p. Jozef Brudny při mé návštěvě v polské Pszczyně u příležitosti jeho narozenin poprvé zmínil o ruském bojovém umění SYSTEMA. Vyjádřil se o něm s respektem a vyzval mne, abych tomuto stylu věnoval svoji pozornost s ohledem na nabízející se možné propojení s principy pszczynské školou boje zblízka.

10. března 2007 jsem se s několika instruktory ABU Ostrava zúčastnil v Goczalkovicích jednoho ze seminářů Pszczynské akademie bojových umění - PASW.
Výuku vedl hlavní instruktor Systemy CZ p. David Sýkora, s nímž jsem byl prostřednictvím p. Brudného seznámen. Po semináři jsem s p. Sýkorou dohodl možnosti spolupráce ABU Ostrava a Systema CZ včetně upřesnění konkrétních forem této činnosti.

5. května 2007 se v Ostravě uskutečnil první oficiální seminář vedený p. Sýkorou, pořádaný již pod hlavičkou nově založené Systemy Ostrava. Následovala pak dlouhá řada seminářů, v průměru 2-3 ročně.

Na podzim 2007 proběhl první oficiální nábor do kurzů pro veřejnost a září 2007/08 byla zahájena pravidelná výuka Systemy v ABU Ostrava.

Rok 2008 byl významný tím, že jsme měli možnost seznámit se se Sergejem V. Borščevem na jeho seminářích v Orlové. Za zcela zásadní považuji pak svoji účast na akci v Brně ve dnech 25. – 28.11.2008, kterou pro omezený počet osob uspořádal p. Sýkora a lektorsky vedl S. Borščev. Měl jsem zde možnost nejen cvičit pod vedením S. Borščeva několik hodin denně, ale mohl jsem se s ním i osobně seznámit. Od té doby jsem s Petrem Foltýnem, resp. dalšími členy Systema Ostrava byl přítomen na několika dalším akcích p. Borščeva v ČR.

Od září 2009 byly s ohledem na stále rostoucí počet zájemců o tréninky Systemy vytvořeny dvě samostatně cvičící skupiny – začátečníci a pokročilí.

Postupem času byl po konzultacích s p. Sýkorou zpracován Komplexní výukový program Systemy v ABU Ostrava. Zahrnoval všechna nosná témata výuky, se kterými jsme se spolu s Petrem Foltýnem setkali při našich cvičeních v Brně, na seminářích v Ostravě, Olomouci a na akcích s S. Borščeven, M. Ryabkem, V. Talanovem, A. Karafou i L. Prudkým.

Celý tento objem potřebných dovedností byl proporcionálně rozdělen do 5 výukových etap. Byly sestaveny výukové osnovy těchto etap a na jejich základě pak vypracovány detailní rozpisy jednotlivých výukových lekcí. Podle těchto tréninkových plánu probíhala rutinní výuka skupiny začátečníků a pokročilých. Aktuálně byly pochopitelně do výuky zařazovány nové informace získané na dalších seminářích výše uvedených lektorů.

S trochou nadsázky lze říci, že byl vytvořen, do praxe uveden a přes deset let používán „ostravský systém výuky SYSTEMY“. Lekce jsou aktuálně vedeny dle detailně zpracovaných tréninkových plánů, respektujících postupný nárůst obtížnosti všech dílčích výukových témat.

Snad se na tomto procesu trochu projevila i moje původní profese – jsem absolventem oboru „SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ“ na tehdejší Vysoké škole báňské v Ostravě.

Autor článku: Ing. Karel Doležal